SD vill halvera anslagen mot diskriminering – ‘medfödda skillnader mellan män och kvinnor’

”Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle,” skriver SD i sitt partiprogram, och hävdar att det är en ”fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde”. Samtidigt poängterar partiet att det finns ”medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat” samtidigt som ”erkännandet av olikhet inte skall tolkas som en strävan mot ojämlikhet.”

Men inte någonstans i SD:s partiprogram tas faktisk ojämställdhet mellan könen, eller diskriminering överhuvudtaget i någon form, upp som ett problem. Däremot skriver man: ”att det finns olikheter i hur de flesta män och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv behöver inte vara ett problem, ett utslag av diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning.”

SD vill halvera anslagen till Diskrimineringsombudsmannen, enligt partiets senaste budgetförslag. Det handlar om 64 miljoner kronor mindre och skulle vara ett dråpslag mot den myndighet som arbetar mot diskriminering och för att främja våra lika rättigheter och möjligheter. Under 2019 hanterade DO 2661 anmälningar om diskriminering, av vilka de tre vanligaste orsakerna var funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och kön. 186 fall handlade om sexuella trakasserier. Ett hundratal personer jobbar på myndigheten.

SD vill också halvera anslagen till Jämställdhetsmyndigheten, som förvisso varit helt nedläggningshotad efter att bara har funnits i ett år. Myndigheten har ett övergripande ansvar för frågor som rör jämställdhetspolitiken, och leder bland annat NMT (Nationellt metodstödsteam) som arbetar mot prostitution och människohandel.

SD vill dessutom slopa bidraget till kvinnors organisering, en besparing på 28 miljoner kronor. Bidraget, som hanteras av Jämställdhetsmyndigheten, finns till för att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

SD vill också avskaffa det extra budgetanslaget till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer – en besparing på 15 miljoner kronor. Värt att notera är att SD:s kvinnoförbund själva erhåller 2,2 miljoner kronor i detta bidrag under 2020.

Källa: ”Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020” (Motion 2019/20:2682)